Algemene voorwaarden

Art.1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door Plano Plastics. Afwijkende voorwaarden,
afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Plano Plastics schriftelijk werden bevestigd. Door met Plano Plastics een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door Plano Plastics gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

Art.2 Algemeen

1.Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan : ieder rechtspersoon of natuurlijk persoon, die met Plano Plastics een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

2.Wijzingen van een overeenkomst,
waardoor nadelige gevolgen voor Plano Plastics kunnen ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zonder toestemming van Plano Plastics zijn niet bindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd kan worden of in zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.

3.Bedingen, op grond waarvan Plano
Plastics een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname der betrokken goederen verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/ of de prijs der te leveren respectievelijk af te nemen goederen aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn niet bindend.

Art.3 Aanbiedingen en offertes

1.Alle door Plano Plastics gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel verblijvend. Kleurafwijkingen en/of tussentijdse wijzingen kunnen niet worden uitgesloten.

2.Plano Plastics heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Art.4 Totstandkoming van de overeenkomst

1.Plano Plastics is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door wederpartij aan Plano Plastics gegeven opdrachten pas dan gebonden, wanneer Plano Plastics de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Plano Plastics een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de door de wederpartij verstrekte opdracht. Een opdracht kan door wederpartij
schriftelijk dan wel telefonisch worden gegeven, waarbij de wederpartij in ieder geval naam, adresgegevens, de gewenste goederen dient te vermelden.

2.Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzingen en/of toezeggingen hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens Plano Plastics door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door Plano Plastics schriftelijk worden bevestigd.

3.In geval de wederpartij naar oordeel van Plano Plastics niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is Plano Plastics gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan Plano Plastics krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten. 

Art.5 Prijzen en tarieven

1.Alle door Plano Plastics gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzingen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.Prijzen van Plano Plastics zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van die (kost) prijsbepalende factoren optreedt, heeft Plano Plastics het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen.

3.De door Plano Plastics vermelde prijzen zijn nog steeds exclusief BTW, eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Plano Plastics is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

Art.6 Levering

1.De levering geschiedt af magazijn van Plano Plastics, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De met een levering verbonden kosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht.

2.De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen het magazijn van Plano Plastics verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor rekening en risico van de wederpartij.

3.Leveringstermijnen gelden bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, dit laatste behoudens indien er sprake is van grove schuld of nalatigheid, of partijen, gezien de duur van de overschrijding, in onderling overleg tot ontbinding besluiten.

Art 7 Overmacht

1.In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Plano Plastics gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de
wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot,
bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, schaarste aan grondstoffen, brand, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Plano Plastics kan worden gevergd.

2.In geval van een niet toerekenbare tekort-
koming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij is Plano Plastics bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is naast Plano Plastics ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Plano Plastics recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

4.Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen , hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, onder verplichting al hetgeen hem reeds geleverd was naar Plano Plastics terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij, indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt te gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Art. 8 Aansprakelijkheid

1.Plano Plastics is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Plano Plastics verleende diensten of geleverde producten, tenzij de geldende regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

2.Plano Plastics is nimmer aansprakelijk voor de schade ontstaan door, door derden in opdracht van Plano Plastics ten behoeve van de wederpartij, verleende diensten of geleverde producten, zulks in het bijzonder in het geval van in opdracht van Plano Plastics voor derden verrichte werkzaamheden.

Art. 9 Klachten

1.Onder klachten dienen te worden verstaan alle grieven van de wederpartij inzake de uitgeleverde levering.

2.De wederpartij is verplicht de geleverde goederen terstond bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.

3.Klachten kunnen slechts geldend worden
gemaakt, indien ze schriftelijk zijn ingediend en genoemd schrijven, hetwelk een omschrijving van de klachten dient te bevatten, binnen zes dagen na de levering, dan wel na het ontdekken van een eventueel verborgen gebrek, in het bezit van Plano Plastics zijn, onverminderd het bepaalde in de vorige leden. De goederen waarop de klacht betrekking heeft dienen door de
wederpartij voor Plano Plastics ter beschikking worden gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van Plano Plastics is het wederpartij niet toegestaan de goederen waarop de klacht betrekking heeft te retourneren aan Plano Plastics.

4.In geval van een gerechtvaardigde klacht is Plano Plastics uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat Plano Plastics aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden gelden schade.

5.Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.

Art. 10 Garantie

1.Plano Plastics staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde goederen en/ of de door haar verleende
diensten, een en ander met onachtzame van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.

2.Plano Plastics verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte materialen garantie gedurende één jaar vanaf de factuurdatum. Garantie voor de door Plano Plastics geleverde materialen en goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de fabrikant/leverancier van de materialen en goederen deze garantie versterkt.

3.Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen, respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen.

4.Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien de materialen voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.

5.Indien het herstel of de vervanging van de materialen door de wederpartij zelf plaatsvindt, vervalt in ieder geval de voornoemde garantie.

6.Indien wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, word Plano Plastics als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar
(garantie)verplichtingen. 

Art.11 Betaling

1.Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt of te worden gestort op een door Plano Plastics aangewezen Bank- of Girorekening, tenzij anders vermeld in specifieke betalingsvoorwaarden.

2.Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de
giro- respectievelijk bankrekening van Plano Plastics

3.In geval van deellevering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

4.Plano Plastics is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.Iedere betaling door wederpartij wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering, ook indien deze vordering bestaat uit verschuldigde rente dan wel incassokosten.

6.De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

7.Vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij aan Plano Plastics een rente van 1,5% per maand wegens te late betaling verschuldigd over het opeisbare bedrag.

8.Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,-

9.Plano Plastics heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de overeenkomst een zekerheidsstelling tot betaling te eisen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Plano Plastics totdat de zekerheid is gesteld: een en ander onverminderd het recht van Plano Plastics op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechtelijke tussenkomst en zonder dat Plano Plastics deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art.12 Eigendomsrecht

1.Alle geleverde goederen blijven eigendom van Plano Plastics totdat deze volledig zijn betaald. De wederpartij is gerechtigd om de goederen op normale wijze weder te verkopen en/of te verwerken, maar wanneer de betaling daarvan nog niet volledig heeft plaatsgevonden, is de wederpartij niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen. De wederpartij is verplicht de goederen op eerste verzoek van Plano Plastics aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen, bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden, deze desverlangd aan Plano Plastics terug te geven. 

2.De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan Plano Plastics ter inzage te geven; alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van Plano Plastics aan Plano Plastics te verpanden als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Plano Plastics; 

Art. 13 Intellectuele eigendomsrechten

1.Door Plano Plastics aan wederpartij verstrekte tekeningen, schema’s, teksten, schetsen, berekeningen, ontwerpen, specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudigd of door wederpartij aan derden ter beschikking worden gesteld of verkocht, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Plano Plastics. Plano Plastics behoudt zich de uitdrukkelijke eigendom voor van de in dit artikel genoemde producties.

2.Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 2.500,-, onverminderd het recht van Plano Plastics om in plaats daarvan de door haar geleden schade en gemaakte kosten op de wederpartij te verhalen.

Art. 14 Ontbinding

Onverminderd de Plano Plastics verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Plano Plastics een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, in geval de wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt belegd, of in geval wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert. In dit geval is Plano Plastics gerechtigd om de reeds geleverde, doch niet betaalde zaken bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10 % per dag van al het door haar aan Plano Plastics verschuldigde onverminderd het recht van Plano Plastics tot het vorderen van een volledige schadevergoeding. 

Art. 15 Geschillen

1.Op alle door Plano Plastics gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.Indien wederpartij in Europa is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, als ook elk ander geschil, verbad houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, in eerste instantie beslecht door de competente rechter van het arrondissement ’s-Hertogenbosch.

Art. 16 Conversie

Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan treedt voor deze bepaling(en) van rechtswege in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige beding(en). De overige bepalingen in de algemene voorwaarden behouden alsdan zoveel mogelijk hun geldigheid. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden. 

Art. 17 Geldigheid algemene voorwaarden

Publicatie van de algemene voorwaarden vindt plaats op de website van Plano Plastics. Plano Plastics is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens de wederpartij vanaf 30 dagen nadat deze op elektronische wijze of anderszins op de hoogte is gesteld, tenzij wederpartij binnen die termijn schriftelijk te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In dat geval blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen de partijen gelden totdat de overeenkomst is de overeenkomst is beëindigd.

Download hier de Algemene Voorwaarden